Habiliteringsfeltet samlet et sted.

Fremhevet

Nasjonalt ledernettverk for barnehabilitering og Nasjonalt nettverk for ledere i voksenhabilitering har et nært samarbeid. Disse nettsidene skal være et bindeledd mellom ledernettverkenes arbeidsutvalg, ledere og fagpersoner i habiliteringstjenestene i landet og ulike samarbeidsparter.
Begge arbeidsutvalgene er satt sammen av 1 representant fra habiliteringstjenestene i hver helseregion (Helse Sør-Øst, Helse Midt, Helse Nord og Helse Vest).  Arbeidsutvalgene har 5 årlige møter, der man deler tiden mellom separate og felles møter. Det sendes ut felles nyhetsbrev etter alle møtene. Arbeidsutvalgene arrangerer også nasjonale lederkonferanser og fagkonferanser.

Prosjekt fagutvikling voksenhabilitering

I 2013 mottok det nasjonale ledernettverk for voksenhabilitering prosjektmidler fra Helsedirektoratet til «Prosjekt fagutvikling habilitering».
Mandat:

  1. Kartlegging av faglige metoder og kartleggingsverktøy som benyttes i habiliteringstjenestene.
  2. Kartlegging av pågående forskning og prosjekter i habiliteringstjenestene
  3. Kartlegging av faggrupper ansatt i habiliteringstjenestene

I prosjektet har AU i innhentet informasjon fra alle tjenestene, både kartleggingsmateriell og utsendelse av spørreundersøkelser.

Ad. 1 Kartlegging av faglige metoder og kartleggingsverktøy

Ad. 2 Kartlegging av pågående forskning og prosjekter – under utarbeidelse.

Ad. 3 Kartlegging av faggrupper ansatt i habiliteringstjenestene – oversikt pr. 01.09.2014 er klar. Arbeidsutvalget vil gjennomføre årlige kartlegginger av bemanning i tjenestene.

Dokumenter fra fagutviklingsprosjektet ligger under fanen Voksenhabilitering

Søk midler til kurs om aldring og demens for pårørende til eldre med utviklingshemning

Gjennom tilskuddsordningen Pårørendeskoler og samtalegrupper i demensomsorgen i Demensplan 2015 kan det søkes midler til etablering av kurs.

Flere personer med utviklingshemning når en høyere alder enn før og mange opplever at aldringsprosessen starter tidlig. Spesielt har personer med Downs syndrom en overhyppighet av demens. Det er behov for å etablere informasjons- og støttetiltak for pårørende til eldre med utviklingshemning. I et samarbeidsprosjekt er det utviklet kursmodeller for pårørende med temaer om aldring og demens. Gjennom undervisning og erfaringsutveksling har deltakere rundt om i landet fått kunnskap og støtte til å mestre de praktiske og følelsesmessige sidene ved sin situasjon. Mer informasjon om tilskuddsordningen, veileder og materiell for etablering av kurs og erfaringer fra prosjektet kan hentes fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Nasjonal forskningskonferanse i habilitering

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest inviterer forskere, forskningsinteresserte, ledere i habiliteringsfeltet og samarbeidspartnere fra universitet, høgskoler og andre, til forskningskonferanse ved Clarion Hotel Bergen Airport den 31. oktober 2013. Påmeldingsfrist 12.09.13.

Invitasjon Nasjonal forskningskonferanse i habilitering 2013

Program Nasjonal forskningskonferanse i habilitering 2013

Nyhetsbrev 3 2013

Nyhetsbrevet for sommeren 2013 foreligger. Overskriftene denne gangen er;

  • Nordisk konferanse
  • Ledersamlingen 2013 – 18. og 19. sept.
  • Møte med Helsedirektoratet

Nyhetsbrevet inneholder også informasjon fra AU barn og AU voksen.

Nyhetsbrev-3-2013