Nyhetsbrev 3 2015

Nyhetsbrevet gis ut av AU for barn og voksen. Nyhetsbrevet sommeren 2015 har følgende overskrifter;

 • Ledersamling i Molde 22-23 september 2015
 • Prioriteringsveilederne for barn/unge og voksne
 • Prosjekt Sjeldensentrene – HABSAM
 • Habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.
 • Medisinsk forening for nevrohabilitering
 • Møte med politikere
 • Møte med Helsedirektoratet
 • Fra AU voksne
 • Fra AU-barn

Nyhetsbrevet leser du her Nyhetsbrev-3-2015

Nyhetsbrev 1 og 2 2015

Au barn og voksne har hatt to møter i 2015. Dette nyhetsbrevet vil ha informasjon fra begge møtene og møter sammen med Helsedirektoratet. Nyhetsbrev _1_og_2_2015.

 • Ledersamling i Molde 2015
 • Prioriteringsveilederne for barn/unge og voksne
 • Prosjekt Frambu – HABSAM
 • NevSom
 • Landsomfattende tilsyn 2016
 • Statlig pedagogisk tjeneste
 • Møte med Helsedirektoratet
 • Koding/registrering, statistikk;
 • Ungdomsmedisin
 • Fra AU-barn:
 • Fra AU voksne

Dette og tidligere nyhetsbrev legges ut under fanen «Nyhetsbrev 2010-2015».

Arbeidsutvalgene for barne- og voksenhabilitering var på studietur til Stockholm i oktober 2012

I oktober 2012 reiste 5 representanter fra Arbeidsutvalgene for barne- og voksenhabilitering på studietur til Stockholm. Hensikten var å få kjennskap til og knytte kontakter til fagmiljøer i Sverige.  Vi besøkte ulike fagmiljøer både innen barne- og voksenhabilitering, brukerorganisasjon og et forskningsmiljø ved Karolinska Institutet.  Det er et godt utbygd habiliteringstilbud i Stockholm Län og mye nyttig kunnskap å hente. Rapporten fra studieturen kan du laste ned her

Nyhetsbrev 3 2012 er klart

Nyhetbrevet omhandler saker som er relevant for habiliteringsfeltet. Dette inneholder, blant annet.

Hjemmesiden habilitering.no

Det er nå lagt ut på hjemmesiden habilitering.no kontaktinformasjon til alle tjenestene innen barn og voksenhabilitering. Vi oppfordrer alle til å gå inn der å se om informasjon om deres tjeneste er riktig.

Nordisk konferanse

Avdeling for habilitering i Tromsø har startet planlegging av en Nordisk konferanse i habilitering for leger og psykologer i Tromsø.

Gjennomgang av møte med Helsedirektoratet.

REHAB uken

Tema er «Habilitering og rehabilitering – til alle som trenger det». Det er de regionale koordinerende enheter som har ansvar for organiseringen.

Ny stortingsmelding i 2013

Den skal evaluere levekår for mennesker med utviklingshemning, 20 år etter ansvarsreformen.

Høring om NOU vedrørene ordninger for pårørende med særlig tunge omsorgsoppgaver.

Nyhetsbrevet kan lastes ned.

Tidligere nyhetsbrev finner du her. 


Nyhetsbrev 2 2012

Nyhetsbrevet for sommeren 2012 innholder de saker som er behandlet i perioden.

Det arbeides med Lederkonferansen i Trondheim som skal foregå i tiden 19 til 21. september 2012. Vi er godt i gang med å planlegge programmet. Sett av datoene!

 • Au barn og voksne hadde møte med  Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og helse om hvordan man kan samarbeide.
 • Au har fått henvendelse fra Frambu, der de ønsker samarbeid.
 • Au har hatt møte med Helsedirektoratet og Helse og omsorgsdepartementet.
 • Helsedirektoratet holder på med å arbeide med å formidle innholdi Prosjekt Familieveilederen og tiltak til HF og brukerorganisasjoner. De planlegger en aktuell konferanse.
 • Oppdragsdokumentet fra Helse og omsorgsdepartementet som er sendt ut til alle Helseforetak er det nevnt noen spesielle grupper under habilitering. Her har Au avgitt kommentar.
 • Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten;  Helse Vest sitt oppdrag om å redegjøre om hva som finnes / hva som ikke finnes / hva som burde finnes av nasjonale tjenester.
 • Kartleggingsprogram fra SOR, Aldring og helse og NAKU – tilbakemelding fra evalueringsrapport
Nyhetsbrevet innholder også nyheter fra henholdsvis barnefeltet og voksenfeltet.

 

Last ned nyhetsbrevet her

Nyhetsbrev 1 2012 er klart

Nyhetsbrevet omhandler habilitering.no og en rekke andre saker.

 • Lederkonferansen i Trondheim som skal foregå i tiden 19 til 21. september 2012.
 • Møte med ledere i de regionale fagnettverkene for Autisme, ADHD, Tourette og Narkolepsi
 • Møte med Helsedirektoratet 

Nyhetsbrev 1, 2012

Habiliteringsfeltet samlet et sted.

Fremhevet

Nasjonalt ledernettverk for barnehabilitering og Nasjonalt nettverk for ledere i voksenhabilitering har et nært samarbeid. Disse nettsidene skal være et bindeledd mellom ledernettverkenes arbeidsutvalg, ledere og fagpersoner i habiliteringstjenestene i landet og ulike samarbeidsparter.
Begge arbeidsutvalgene er satt sammen av 1 representant fra habiliteringstjenestene i hver helseregion (Helse Sør-Øst, Helse Midt, Helse Nord og Helse Vest).  Arbeidsutvalgene har 5 årlige møter, der man deler tiden mellom separate og felles møter. Det sendes ut felles nyhetsbrev etter alle møtene. Arbeidsutvalgene arrangerer også nasjonale lederkonferanser og fagkonferanser.