Statutter barn

STATUTTER  – vedtatt på årsmøtet 2011.

 

NASJONALT NETTVERK FOR LEDERE I BARNEHABILITERING

Oppdatert i tråd med Stiftelsesdokument for Nasjonalt ledernettverk for barnehabilitering vedtatt 4 juni 2009

 

Nasjonalt ledernettverk for barnehabilitering

Nasjonalt ledernettverk for barnehabilitering er et fagnettverk for ledere i spesialisthelsetjenesten som arbeider med habilitering av barn som hovedoppgave.

 

1. Formål

Nasjonalt ledernettverk for barnehabilitering skal bidra til utvikling av en tverrfaglig spesialisthelsetjeneste innen barnehabilitering for å sikre barn med varige funksjonsnedsettelser et best mulig habiliteringstilbud.

 

2. Medlemmer

Administrative og faglige medlemmer som har driftsansvar i enheter for barnehabilitering i spesialisthelsetjenesten kan delta. Årsmøtet avgjør deltagelse i nettverket. Utgangspunktet for nettverket vil være de enheter som har betalt kontingent.

 

3. Organisering

3.1 Årsmøtet er nettverkets høyeste organ

3.1.1 Årsmøtet avholdes årlig

3.1.2 Årsmøtepapirene skal være sendt ut senest 14 dager før årsmøtet.

Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til styret senest 1 måned før        årsmøtet.

3.1.3 Årsmøtet  evaluerer og godkjenner årsmelding, revidert regnskap, budsjettforslag,

handlingsplan og evt. innkomne forslag.

3.1.4 Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

3.1.5 Medlemmer som har betalt kontingent gjeldene år har en stemme på årsmøtet.

3.1.6 Årsmøtet velger revisor, leder og valgkomite.

3.1.7 Årsmøtet ledes av valgt dirigent.

 

3.2. Nettverkets arbeidsutvalg.

3.2.1 Arbeidsutvalget er sammensatt av representanter fra alle RHF. Hver region

oppnevner sin representant med vara. Helse Sørøst oppnevner 2.  Leder velges på

årsmøte blant disse representantene eller i tillegg til disse. Resten av AU

konstituerer seg selv.

3.2.2 Representantene oppnevnes for 2 år, en tilstreber at ikke alle representantene går ut

samtidig.

3.2.3 Arbeidsutvalget har møter minimum 4 ganger hvert år.

3.2.4 Arbeidsutvalget setter hvert år opp en handlingsplan som legges fram for

godkjenning på årsmøtet.

 

4. Ledersamling

         4.1   Ledersamling arrangeres årlig

4.2   Når ledersamling arrangeres som et felles arrangement mellom barn- og

                 voksenhabilitering, skal det legges til rette for både felles og separat møtetid i

                 programmet.

 

 

5. Økonomi

5.1  Foreningen er selveiende og ingen i kraft av eierposisjon kan disponere over formue

eller har krav på utdeling av overskudd eller hefter for eventuell gjeld. Midler som

       er overskudd fra et år til annet år blir godskrevet for neste år og vil gå inn i

                budsjettet for det året. Det blir ikke tatt ut overskudd til noen.

5.2  De som er medlemmer i foreningen betaler en årlig kontingent.

                Kontingenten innbetales innen 1 mars hvert år.

5.3   Eksterne midler blir ført på prosjektnummer i regnskapet.

5.4   Det legges frem budsjett og revidert regnskap på årsmøtet.

 

6. Oppløsning av foreningen

6.1  Årsmøtet kan med 2/3 flertall beslutte å oppløse foreningen.

6.2  Ved oppløsning av foreningen vil midler som er gitt fra eksterne instanser

bli sendt tilbake til disse.