Voksenhabilitering

Habiliteringstjenesten for voksne

Habilitering av voksne er et sammensatt fagfelt som grenser mot andre fagområder i spesialisthelsetjenesten. Habilitering handler om en tverrfaglig innsats for bedring av funksjonsevne, helse og livskvalitet gjennom utredning, diagnostikk, behandling og tiltak.

For å bistå brukeren til å oppnå best mulig mestring, helse og livskvalitet samarbeider habiliteringstjenestene med flere andre aktører som;

  • Kommunale tjenester
  • Fastlege
  • Andre spesialisthelsetjenester
  • Nasjonale kompetansesentre
  • Pårørende og eventuelt hjelpeverge

Målgruppe
Personer som trenger spesialisert helsehjelp pga. medfødt eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser av kompleks og sammensatt karakter. I målgruppen er bl.a. utviklingshemming og ulik tilleggsproblematikk, autismespekterforstyrrelser og komplekse tilstander som medfører alvorlige og sammensatte funksjonsnedsettelser.

Oppgaver
Utredning, diagnostisering, behandling, råd og veiledning, kurs og pasientopplæring.

Kjennetegn ved habiliteringstjenesten

  • Helsehjelpen tilpasses den enkelte pasient og omgivelsene
  • Aktiv innstats i en avgrenset periode
  • Tverrfaglighet
  • Spisskompetanse og spesialisering på ulike fagfelt
  • Fleksibel arbeidsform; poliklinisk og ambulant

NASJONALT NETTVERK FOR LEDERE I VOKSENHABILITERING Org.nr. 995294907
Konto: 1503 20 48355

Leder:
Anne Kate Jynge
Sørlandet Sykehus avdeling for voksenhabilitering
4809 ARENDAL

e-post: anne.kate.jynge@sshf.no

Statutter for Nasjonalt nettverk for ledere i voksenhabilitering