Barnehabilitering

 

Habiliteringstjenesten for barn

Habilitering av barn er et sammensatt fagfelt som grenser mot andre fagområder i spesialisthelsetjenesten. Habilitering handler om en tverrfaglig innsats for bedring av funksjonsevne, helse og livskvalitet gjennom utredning, diagnostikk, behandling og tiltak.

Habilitering
Habilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukernes egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

Målgruppe
Barn som trenger spesialisert helsehjelp pga. medfødt eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser av kompleks og sammensatt karakter. I målgruppen er bl.a. Cerebral parese, ulike syndromer, barn med manglende motorisk eller kognitiv utvikling, autismespekterforstyrrelser og komplekse tilstander som medfører alvorlige og sammensatte funksjonsnedsettelser.

Oppgaver

  • Utredning, diagnostisering, behandling, råd og veiledning, kurs og pasientopplæring

Kjennetegn ved habiliteringstjenesten

  • Helsehjelpen tilpasses den enkelte pasient og omgivelsene
  • Aktiv innstats i en avgrenset periode
  • Tverrfaglighet
  • Spisskompetanse og spesialisering på ulike fagfelt
  • Fleksibel arbeidsform; poliklinisk og ambulant
  • Samarbeid med familier og fagpersoner på ulike nivå i hjelpeapparatet

NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING
Org.nr. 995022575, Kontonr 0530 1701820,

Leder:
Anne Grethe Einang, Habiliteringstjenesten i Hedmark, Øvermarka 10 2320 Furnes

E-post Anne.Grethe.Einang@sykehuset-innlandet.no

Statutter for Nasjonalt ledernettverk for barnehabilitering