Videomodelleringsfilmer – autisme

Habiliteringstjenesten i Helse Fonna har oversatt 6 videomodelleringsfilmer til bruk i opplæring i sosiale ferdigheter for barn og unge med autisme.

Programmene er hentet fra Social Skills Training manualen til Jed Baker.

En film kan sees på nettsiden, de øvrige kan det kjøpes tilgang til for kr. 79.

Omtale og bestilling: http://www.helse-fonna.no/no/OmOss/Behandlingsstad/Habilitering/Sider/Videomodellering.aspx

Nyhetsbrev 1 og 2 2015

Au barn og voksne har hatt to møter i 2015. Dette nyhetsbrevet vil ha informasjon fra begge møtene og møter sammen med Helsedirektoratet. Nyhetsbrev _1_og_2_2015.

 • Ledersamling i Molde 2015
 • Prioriteringsveilederne for barn/unge og voksne
 • Prosjekt Frambu – HABSAM
 • NevSom
 • Landsomfattende tilsyn 2016
 • Statlig pedagogisk tjeneste
 • Møte med Helsedirektoratet
 • Koding/registrering, statistikk;
 • Ungdomsmedisin
 • Fra AU-barn:
 • Fra AU voksne

Dette og tidligere nyhetsbrev legges ut under fanen «Nyhetsbrev 2010-2015».

Nyhetsbrev 2 og 3 2014

De to siste nyhetsbrevene for 2014 foreligger og inneholder følgende overskrifter

 • Presentasjon av nye AUer
 • Prosjekt Frambu – HABSAM
 • Helse- og omsorgs lov Kap. 9, tvang og makt
 • Ledersamling i Bergen 2014
 • Prioriteringsveilederne for barn/unge og voksne
 • Kvalitetsindikator IP
 • Fra AU-barn
 • Fra AU voksne

Nyhetsbrevet kan hentes her Nyhetsbrev_2 og_3 2014 og på siden for nyhetsbrev

image001

Habilitering.no ønsker alle en riktig god jul!

Likheter og forskjeller mellom landets barnehabiliteringstjenester-en kartlegging av ressurser og kompetanse

Habiliteringstjenestene rundt om i landet har utviklet seg som selvstendige enheter, og derfor blitt ulike på grunn av både interne og eksterne forhold. Ulike utgangspunkt ved oppstart, forskjeller i personalsammensetning, variasjoner i funksjons-/oppgavefordeling i sykehusområdene så vel som ulike forventninger fra kommunale samarbeidspartnere har bidratt til dette.

Målsetningen med denne kartleggingen har vært å beskrive bredden i ”Habiliterings – Norge” slik det er pr dags dato. Vi ønsker å tydeliggjøre både ulikheter og fellestrekk.

Rapporten kan leses her:

likheter_forskjeller_barnehab_norge

 

Brukerundersøkelse St Olavs hospital

Habiliteringstjenesten for voksne, St Olavs Hospital har med støtte fra Helsedirektoratet utviklet en brukerundersøkelse for deres pasientgrupper. Da ikke alle pasientene kan representere seg selv er det laget 3 parallelle undersøkelser:

 • En for pasienter som kan svare selv
 • En for pårørende/hjelpeverger
 • En for kommunalt ansatt personale

Hovedtema i undersøkelsen er tilgjengelighet, informasjon, medvirkning/samarbeid, nytte eller utbytte og kompetanse.

Etter en pilotering gjennomføres nå undersøkelsen for alle pasientene ved HAVO St. Olav i 3 mndrs. periode.

Andre habiliteringstjenester i Norge oppfordres til å ta i bruk denne brukerundersøkelsen.

Ytterligere informasjon og filer finner du under fanen voksenhabiligering.

Fagdager og årsmøte i Medisinsk forening for nevrohabilitering (MNH) iTromsø 14. – 15. oktober 2015.

Medisinsk forening for nevrohabilitering (MNH) er en spesialforening innenfor Den Norske Legeforening.  Foreningen er åpen for leger som har interesse for habiliteringsfeltet (barn og voksne).  

Sett av tid til fagdager og årsmøte i Tromsø 14. – 15. oktober 2015.

Følg med på foreningens hjemmeside for nærmere info om arrangementet:  http://legeforeningen.no/spesial/Medisinsk-forening-for-nevrohabilitering/

 

Prosjekt fagutvikling voksenhabilitering

I 2013 mottok det nasjonale ledernettverk for voksenhabilitering prosjektmidler fra Helsedirektoratet til «Prosjekt fagutvikling habilitering».
Mandat:

 1. Kartlegging av faglige metoder og kartleggingsverktøy som benyttes i habiliteringstjenestene.
 2. Kartlegging av pågående forskning og prosjekter i habiliteringstjenestene
 3. Kartlegging av faggrupper ansatt i habiliteringstjenestene

I prosjektet har AU i innhentet informasjon fra alle tjenestene, både kartleggingsmateriell og utsendelse av spørreundersøkelser.

Ad. 1 Kartlegging av faglige metoder og kartleggingsverktøy

Ad. 2 Kartlegging av pågående forskning og prosjekter – under utarbeidelse.

Ad. 3 Kartlegging av faggrupper ansatt i habiliteringstjenestene – oversikt pr. 01.09.2014 er klar. Arbeidsutvalget vil gjennomføre årlige kartlegginger av bemanning i tjenestene.

Dokumenter fra fagutviklingsprosjektet ligger under fanen Voksenhabilitering